VARIOUS AUDIO MESSAGES YORUBA

IWASU OJO SONDE ATI AWON MIRAN TI A WA NIBO MIRAN YATO SI BIBLE PATTERN CHURCH

AWON EKO BIBELI

WAKATI ISE IYANU