OPE L’O YE BABA

OPE L’O YE BABA
Composed by Z. A. Ogunsanya Date:16/01/2016
Ope, ope, ope l’o ye Baba /2ice
Fun ore Re ninu aye wa ope l’o ye Baba /2ice.