OH LORD YOU ARE WONDERFUL (Worship)


Oh Lord you are wonderful /3ice
You are wonderful in my life.

Oh Lord You are glorious /3ice
Oh Lord you are glorious
You are wonderful in my life.

Oh Lord you are merciful /3ice
You are merciful unto me.

Oluwa iyanu ni o /3ice
Oluwa iyanu ni o
Laye mi