HYMN – WA BAMI SORO

WA BA MI S’ORO

 1. Wa ba mi s’oro, l’oni Oluwa
  Mo nilo idari Re, ‘gba gbogbo
  S’oro s’emi mi, t’okan, t’ara mi
  Je k’Emi Mimo, ba mi s’oro.

Egbe:
Baba ba mi soro, k’Esu ma baa tan mi
Baba ba mi soro, k’aye mi le roju
Baba ba mi soro, k’emi le ri, b’o ti ye ki nri
Su-gbon ti O ba ba mi s’oro yo dara fun mi
‘Torina ba mi s’oro, ba mi s’oro
Jesu mi wa ba mi s’oro bayi
Je k’emi gb’ohun Re.

 1. Tun ba mi s’oro, b’O ti se tele
  Ki nto ronupiwada, d’atunbi
  B’O ti tu asi-ri, Esu fun mi
  Fi ‘fe Re han mi, ba mi s’oro.
 2. O tun aye se, nipa siso pe
  Je ki imole k’owa, o ri be
  Iye l’oro Re, o si l’agbara
  L’ati tun mi mo, ba mi so ro.

 3. Adamu ti o, lo s’inu ese
  T’ori anu Re l’O se, ba s’oro
  O tun se’leri, Olugbala fun
  F’okan mi bale, ba mi s’oro.

 4. Ni’gba Bibeli, O b’opo s’oro
  Noah, Abrahamu a-ti Mose
  Oro Re l’O fi, tun aye won se
  Tun aye mi se, ba mi s’oro.

 5. O ran oro Re, si won ni’gbani
  O se ‘wosan arun won, at’aisan
  S’oro iye Re, wo mi san l’oni
  Fun mi ni’lera, ba mi s’oro.

 6. Opo ti omo, re ku ni Naini
  O p’ase fun pe ko ma, se so’kun
  So fun ‘banuje, ko fi mi sile
  Tan isoro mi, ba mi s’oro.

 7. Awon ti Emi, Mimo Re ndari
  Awon ni omo Olo-run tooto
  Je ki Emi Re, maa to’sise mi
  Ma je ki nsubu, ba mi soro.

 8. B’O ti pase fun, Lasaru t’o ku
  K’o jade kuro ninu, iboji
  Pase fun ire, k’o wa s’aye mi
  L’ati bukun mi, ba mi s’oro.

 9. Bibeli Mimo, ti O fi fun wa
  Iranwo Re l’o le mu, k’o ye wa
  Mu mi gb’ohun Re, ninu Bibeli
  Fi’we Re ye mi, ba mi s’oro.

 10. B’o ti ni k’O s’o-kuta d’akara
  Esu ko siwo l’ati, dan mi wo
  B’O s’oro si mi, un o segun re
  Fun mi l’ogbon Re, ba mi s’oro.

 11. T’a ba de orun, ‘wo yo so fun wa
  Omo’do rere wonu, ayo mi
  Je k’emi pelu, ni’pin ninu Re
  K’ojo naa to de, ba mi s’oro.

Z. A. Ogunsanya, 25/3/206.