HYMN – TEWO GB’OPE MI BABA

TEWO GB’OPE MI BABA
Composed by Z. A. Ogunsanya, 19/4/2018. 180416-7 At the
beginning of Yoruba Bible study
.

 1. Tewo gb’ope mi baba
  Gba iyin Re ti mo mu wa o
  Iwo nikan ma l’ope ye fun
  T’ewo gb’ope mi o baba.

Egbe: Baba E se, mo dupe o
T’ewo gb’ope mi o baba.

 1. Iwo l’ope ye Baba
  Iwo nikan ma l’ogo ye o
  Ore Re ma po nin’aye mi
  T’ewo gb’ope mi o baba.

 2. Mo f’ogo fun O Baba
  Mo f’iyin fun oruko Re o
  Iru Re ko si n’ibi kankan
  T’ewo gb’ope mi o baba.

 3. O gb’okan mi la Baba
  O fun mi ni iwenumo Re
  Ati agbara Emi Mimo
  T’ewo gb’ope mi o baba.

 4. L’osan at’oru Baba
  N’ile, l’oko at’ibi gbogbo
  Abo Re daju ni aye mi
  T’ewo gb’ope mi o baba.

 5. Jije, mimu mi Baba
  Nina, lilo mi n’igba gbogbo
  Iwo nikan ni mo gb’oju le
  T’ewo gb’ope mi o baba.

 6. L’ana, l’oni mi Baba
  L’ola ati ni ayeraye
  Iwo nikan n’igbekele mi
  T’ewo gb’ope mi o baba.