HYMN – OLORUN MI, MO WA YIN O O

OLORUN MI, MO WA YIN O O

<em>Egbe: Olorun mi, mo wa yin O o
Olorun mi, mo wa gbe O go
Olorun mi, mo wa yin O o
Ore t’E se fun mi, o po, o tobi.

 1. Ore t’igbala mi, ore t’iwenumo.
  Ore t’agbara Re, o po, o tobi.
 2. Ore fun obi mi, ore fun aya mi
  Ati t’awon’mo mi, o po, o tobi.

 3. Ore t’oju ala, ore t’irin ajo
  Ore n’igba gbogbo, o po, o tobi.

 4. Ore ninu’le mi, ore n’ib’ise mi
  Ore n’ibi gbogbo, o po, o tobi.

 5. Ore t’iwosan Re, ore t’ilera Re
  T’ara, t’okan, t’emi, o po, o tobi.

 6. Ore t’imisi Re, ore t’isegun Re
  Ore l’ona gbogbo, o po, o tobi.

 7. Ore ti abo Re, ore t’ipese Re
  Ore t’iranwo Re, o po, o tobi.

 8. Ore t’idalare, ore t’oju rere
  T’ibale okan mi, o po, o tobi.

 9. Ore t’ojo oni, t’ojo rere l’ola
  Ati t’ayeraye, o po, o tobi.

Z. A. Ogunsanya, 17/2/2018. In the church on Saturday, while
thanking God for another workers’ meeting.