HYMN – MO SUN MO JI, LOJO ONI O

MO SUN MI JI, L’OJO ONI O

 1. Mo sun mo ji, l’ojo Oni o
  Mo gbe owo, mo gbe ese
  Mo si tun le k’orin
  Mo si tun ka Iwe Mimo
  Enu mi la, mo le gba adura
  Ogo ma ni fun O o Baba.

Egbe: Ogo ma ni fun O o Baba (Baaba)
Ogo ma ni fun O o Baba
Aanu Re l’o po l’aye mi (l’aye mi o)
Ogo ma ni fun O o Baba.

 1. Mo je mo mu, inu ko run mi
  Mo lo s’oke, mo lo s’odo
  Mo r’e ‘le ijosin
  Mo si lo s’ibi ise mi
  Ibi kan kan ko ya si ile mi
  Ogo ma ni fun O o Baba.
 2. Gbogbo ipa, ti Esu ti sa
  Igbiyanju, awon ti re
  Ofo ni won ja si
  Idanwo ko si bori mi
  Alagbara ti f’okan mi bale
  Ogo ma ni fun O o Baba.

Z. A. Ogunsanya, 12/2/2018. On my bed, early in the morning.