HYMN – KERE O, GBOGBO EYIN OMO OLORUN

KERE O, GBOGBO EYIN OMO OLORUN
Z. A.Ogunsanya, 6/3/2016

Ibere: Kere o (kere /3ice)
Gbogbo eyin omo Olorun
E lo si gbogbo agbaye
E so fun gbogbo eniyan wipe
Jesu nikan ni Olugbala /2ice
Ki l’e ti wi (Jesu nikan ni Olugbala).

 1. Ti e ba ti de odo awon arugbo
  E so fun won wipe
  Igba ko lo bi orere mo
  Ojo aye omo eniyan un ku ferefere
  Eni t’o ba ku lairi igbala Jesu
  Orun apadi ni yo ti lo ayeraye
  Jesu nikan ni Olugbala.

Egbe: Ki l’e ti wi (Jesu nikan ni Olugbala)
E tun wi ki ngbo (Jesu nikan ni Olugbala)
Ohun ni wundia bi (Jesu nikan ni Olugbala)
T’O ku fun gbogbo araye (Jesu nikan ni Olugbala)
T’O ji dide l’ojo keta (Jesu nikan ni Olugbala)
Ti O goke lo si orun (Jesu nikan ni Olugbala)
Ti O si tun npada bo wa (Jesu nikan ni Olugbala)
Ti yo se idajo aye (Jesu nikan ni Olugbala)
E tun tun so leekan si (Jesu nikan ni Olugbala)
Ko tun si olugbala miran mo rara
Jesu, nikan l’Olugbagba.

 1. Ti e ba si ti de odo awon odo
  E so fun won wipe
  Adun aye fun’gba die ni
  Anilati ko gbogbo ese sile pata pata
  Enit’o ba ko l’ati wa igbala Jesu o
  L’at’aye ni yo ti jiya lo s’ayeraye
  Jesu nikan ni Olugbala.
 2. Ti e ba ti de odo awon omode
  E so fun won wipe
  T’ewe t’agba l’o nilo Jesu
  Ire ayo ati alafia ni gbigba Jesu
  Enikeni ti ko ba fi aye re fun Jesu
  Radarada ni Esu yo se aye re o
  Jesu nikan ni Olugbala.

 3. Ti e ba ti de odo awon olowo
  E so fun won wipe
  Owo aye ko wulo l’orun
  Ase olodumare ni pe ki a gba Jesu gbo
  Olowo pelu un lo si orun apadi
  Dan dan ni gbigba Jesu fun gbogbo eniyan
  Jesu nikan ni Olugbala.

 4. Ti e ba ti de odo awon talaka
  E so fun won wipe
  Awon pelu nilo Jesu yi
  Osi ko le si’lekun orun fun eni kan kan
  A ko nilo owo lati igbala Jesu
  Ofe ni igbala Jesu fun gbogbo eniyan
  Jesu nikan ni Olugbala.

 5. Ti e ba ti de odo awon elesin
  E so fun won wipe
  Esin ko le gbeni de orun
  Jesu Oluwa ni ona otito ati iye
  Enit’o ba fi esin dipo igbala Jesu
  Jale ayeraye ni yo fi maa kabamo
  Jesu nikan ni Olugbala.

 6. T’e ba ti de odo awon onigbagbo
  E so fun won wipe
  Dan dan ni lati waasu Jesu
  Ki won mase maa huwa ika si awon elesin
  Nipa sisope okan l’esin ati Jesu
  O lodi l’ati ma fi Jesu han elesin
  Jesu nikan ni Olugbala.

Ipari: Kere o (kere /3ice)
Gbogbo eyin omo Olorun
E lo si gbogbo agbaye
E so fun gbogbo eniyan wipe
Jesu nikan ni Olugbala
Ki l’e ti wi (Jesu nikan ni Olugbala).