HYMN – IYANU NI O OLUWA

IYANU NI O OLUWA
Composed by Z. A. Ogunsanya, 25/8/2019. In my bathroom early in the morning, as I was to get ready to go for Sunday fellowship.

Egbe: Iyanu ni O Oluwa
Iyanu ni O o Baba
Iyanu ni O o Olorun mi
Iyanu n’ise Re ninu aye mi.

1. Iwo t’O da aye at’orun
Iwo t’O la’na l’arin okun
Iwo ti O gba okan mi la
Iyanu ni O o Olorun mi.

2. Iwo ti O segun Farao
Iwo t’O segun Goliati
Iwo t’O segun Esu fun mi
Iyanu ni O o Eleruniyin.

3. Iwo t’O ran mana l’atorun
T’O so mara di omi didun
Iwo ti O ko arun mi lo
Iyanu ni O o Eledumare.

4. Iwo t’O gbe amukun dide
Iwo ti O la’ju afoju
Iwo ti O m’aditi gboran
Iyanu ni O o Atof’arati.

5. Iwo ti O mu odi f’ohun
Iwo ti O we adete mo
Iwo ti O so mi di mimo
Iyanu ni O o Ologojulo.

6. Iwo t’O ndahun adura mi
Iwo t’O fun mi l’alafia
Iwo t’O fi ayo Re kun mi
Iyanu ni O o Alewilese.

7. Iwo t’O wo odi Jeriko
Iwo ti O segun Sisera
Iwo ti O mu mi l’arada
Iyanu ni O o Awimayehun.

8. Iwo ti O ku t’O tun jinde
Iwo t’O goke lo si orun
Iwo ti yo pada wa mu mi
Iyanu ni O o Ajinde iye.