HYMN – HALLELUJAH L’O YE O BABA

HALLELUJAH L’O YE O BABA

 1. Ha-lle-luya, l’a mu wa fun O
  Nitori ise iyanu Re, (Baba) ti O un se l’aye wa.
 2. Ha-lle-luya, l’orin wa titi
  N’igba gbogbo l’ojo aye wa, (Baba) l’a o fi ma gbe O ga.

 3. Ha-lle-luya, l’osan at’oru
  N’ile ati ni irin ajo, (Baba) l’awa yo ma ko si O.

 4. Ha-lle-luya, l’aye at’orun
  Ati ni gbogbo ayeraye, (Baba) l’awa yo ma gbe O ga.

Z. A. Ogunsanya, 20/12/2018. Early in the morning in the church,
as the hour of miracle was about to start.