HYMN – E HO IHO AYO SI BABA

E HO IHO AYO SI BABA

Egbe: E ho iho ayo si Baba
E gb’ohun s’oke, E k’orin ogo
Eledumare ma l’ope ye fun.

 1. Oba t’O gbawala, ti O tun we wa mo.
  Oba t’O fi agbara, Emi Re fun wa
  A-pata iye ma l’ope ye fun.
 2. Oba t’O da wa si, l’owo ewu gbogbo
  Oba t’O gbe wa duro, ninu igbagbo
  Atof’arati ma l’ope ye fun.

 3. Oba t’O s’abo wa, ni oju ala wa
  Oba t’O ba wa un lo, si ibi gbogbo
  Eleruniyin ma l’ope ye fun.

 4. Oba t’O npese fun, gbogbo aini wa
  Oba t’O tun fun wa ni, ilera pipe
  Alatileyin wa l’ope ye fun.

 5. Oba t’O fun wa ni, ayo ti ko l’egbe
  Oba t’O tun fun wa ni, ireti orun
  Orisun iye ma l’ope ye fun.

Z. A. Ogunsanya, 26/5/2018. On my bed after morning workers’ meeting.