HYMN – BABA MIMO MO WA DUPE


BABA MIMO MO WA DUPE

Egbe: Baba Mimo mo wa dupe
Olorun mi mo wa yin O
Oluwa E se, mo wa dupe o.

 1. Fun ti Jesu mo wa dupe
  F’Emi Mimo mo wa yin O
  Baba l’oke, mo wa dupe o.
 2. Fun t’igbala mo wa dupe
  Fun ‘wenumo mo wa yin O
  Fun t’agbara, mo wa dupe o.

 3. Fun Bibeli mo wa dupe
  Fun t’adura mo wa yin O
  F’orin mimo, mo wa dupe o.

 4. Fun t’ipese mo wa dupe
  Fun t’iranwo mo wa yin O
  Fun t’abo Re, mo wa dupe o.

 5. Fun t’obi mi mo wa dupe
  Fun t’ebi mi mo wa yin O
  Fun t’ijo mi, mo wa dupe o.

 6. Fun t’ilera mo wa dupe
  Fun t’ayo Re mo wa yin O
  Fun ‘le ogo, mo wa dupe o.

 7. Fun oni yi mo wa dupe
  Fun ola mi mo wa yin O
  F’ayeraye, mo wa dupe o.

Z. A. Ogunsanya, 16/11/2018. 181116 Why meditating in my room,
in the afternoon, my heart began to hum.