HYMN – BABA GB’EBE MI L’ONI YI

BABA GB’EBE MI L’ONI YI
Composed by Z. A. Ogunsanya, 23/12/2018. As I was coming to the church
for Sunday fellowship under December confab.

 1. Baba gb’ebe mi l’oni yi
  Baba gb’ebe mi l’ojo gbogbo
  Baba gb’ebe mi l’oni yi.

Egbe: Baba Iwo ni mo gb’ojule
L’ori ohun gbogbo /2ice.

 1. Ma je ki Esu bori mi
  Ma je k’idanwo gbe mi subu
  Ma je ki Esu bori mi.

 2. Ma je ki okan mi daru
  Ma je k’ibanuje je t’emi
  Ma je ki okan mi daru.

 3. Ma je ki arun ba le mi
  Ma je ki aisan ba le mi
  Ma je ki arun ba le mi.

 4. Ma je ki ibi kan ba mi
  Ma je ki janba kan je te mi
  Ma je ki ibi kan ba mi.

 5. Ma je ki ese mi ko ye
  Ma je ki’peyinda je t’emi
  Ma je ki ese mi ko ye.

 6. Ma je ki emi k’o segbe
  Ma je ki emi w’orun egbe
  Ma je ki emi k’o segbe.