YORUBA CHORUSES

O SEUN JESU, O SEUN
Composed by Z. A. Ogunsanya Date: 4/3/2016
O seun Jesu, O seun, 2ice
Mo yin O, mo juba Re
O seun Jesu o seun.

OPE, OPE, OPE
Composed by Z. A. Ogunsanya Date: 15/09/2016
Ope, ope, ope
Ola, ola, ola
Iyin l’oye Jesu
Oba wa Oloore.

OPE, OPE, OLA, OLA, OGO, OGO
Ope, Ope, ola, ola, ogo, ogo
Iyin l’o ye O o Baba Ologojulo.

OPE, OLA, OGO L’O YE O O BABA.
Ope, ola, ogo l’o ye O o Baba.
Ope Re ni mo mu wa

OPE L’O YE BABA
Composed by Z. A. Ogunsanya Date:16/01/2016
Ope, ope, ope l’o ye Baba /2ice
Fun ore Re ninu aye wa ope l’o ye Baba /2ice.

OPE L’O YE O BABA ALEWILESE
Composed by Z. A. Ogunsanya Date:27/02/2017
Ope l’o ye O Baba alewilese
Fun ore Re ninu aye mi
Ope, Ope, Ope l’o ye O.

OPE YE BABA
Composed by Z. A. Ogunsanya Date:20/01/2017
As I was about to leave my office
1.Ope ye Baba
Ope ye Omo
Ope y’Emi Mimo
Ope ye Metalokan.

  1. Ogo ye Baba
  2. Ola ye Baba
  3. Iyin ye Baba
  4. Emi yin Baba
  5. Mo gbe Baba ga
  6. Awa yin Baba
  7. A gbe Baba ga
  8. E wa yin Baba
  9. E gbe Baba ga

SE ‘YANU FUN MI O
Composed by Z. A. Ogunsanya Date:15/09/2016
Se ‘yanu fun mi o
K’oju ma ti mi o
Olorun iyanu.

WA GBO EBE MI OLUWA
Composed by Z. A. Ogunsanya Date:05/08/2016
On my bed, 03:30 am.
Wa gbo ebe mi Oluwa.
Jowo ma se je ki oju ti mi.