WORSHIP – BABA NIKAN L’OPE YE O

Baba nikan l’ope ye o
Baba nikan l’ogo ye o
Baba l’ope ye l’aye mi
Baba nikan l’ogo ye o