HYMN – EYIN AYA, E TERIBA FUN AWON OKO YIN

EYIN AYA, E TERIBA FUN AWON OKO YIN
Eph. 5:22-6:9
Composed by Z. A. Ogunsanya Date: 24/02/2016

 1. Eyin aya, E teriba fun awon oko yin
  Gege bi ijo, ti nteriba fun Jesu Oluwa
  Eyi ni eto Olorun
  Ki oko je ori fun iyawo re
  Gege bi Baba, ti je ori fun, Kristi
  Ati nitori eyi, fun aya lati ma teriba fun oko re
  O je lati da ori eto Olorun, kodo.

Egbe: Emi yo gboran, si ase Olorun mi
Mo mo pe nipa gbigboran si
Ni ibukun Re yi o je temi
Botiwukori, emi yo gboran
Ohunyowu ki eniyan se si mi
Oro Olorun l’emi yo te le
Ranmilowo Baba, k’emi le gboran.

 1. Eyin oko, E feran awon aya yin denu
  Gege bi Jesu, ti f’emi Re lele fun ijo Re
  Oko t’o feran aya re
  O feran ara ohun tikarara re
  Bayi ni Olu-wa wi fun awon, oko
  Ati nitori eyi, ti oko ba ko lati feran aya ti re
  O je lati tapa si ase Olodu-mare.

 2. Eyin obi, E fi ogbon to awon omo yin
  Ninu ilana, eko ati iberu Olorun
  E ma si se mu won binu
  Sugbon ki E ko won l’oro Olorun
  Ti won ba dagba, won yo je eni, rere
  Ati nitori eyi, ti obi ko ba to omo re l’ona to to
  O je lati mu ki omo di eni bu-buru.

 3. Eyin omo, E maa bowo fun awon obi yin
  Eyi ni ase, Olorun pelu awon ileri
  Omo t’o gbo ti obi re
  Ni yo ni emi gigun ni aye yi
  Ohun t’e ba gbin, ni omo yo san, fun yin
  Ati nitori eyi, ti omo ko ba gboran si obi re l’enu
  O je lati mura fun ijiya ti O-lorun.

 4. Omo-odo, E maa gboran si oga yin l’enu
  Ni iwariri, ati pelu iberu Olorun
  Pelu otito inu yin
  Bi enipe Kristi ni E nsise fun
  Jesu Oluwa, ni yo san ere, fun yin
  Ati nitori eyi, ti omo odo ko ba gboran si oga re
  O je l’ati padanu ere l’odo O-lorun.

 5. Eyin oga, E maa din awon iberu yin ku
  Ki E ranti pe, eyin pelu ni oga ni orun
  Ohunkohun ti E ba gbin
  Si’nu aye awon omo-odo yin
  Ni eyin pelu, yo ka l’odo O-lorun
  Ati nitori eyi, ti oga ba nfi iya je omo-odo re
  O je l’ati gba ijiya li odo O-lorun.