MAKE TODAY A DAY OF PEACE
Composed by Z. A. Ogunsanya Date: 21/5/2017.

Chorus: Make today a day of peace
Victory and joy to me Lord
Make me to be successful
In all things I do oh Lord.

 1. Give to me Your peace and joy today
  Take away my sorrow Lord
  Make me to know tranquility
  Make me to rest in You Lord.
 2. Make me to be successful oh Lord
  Prosper the works of my hands
  Take away defeat and failure
  Make me a success oh Lord.

 3. Give me more of Your revelations
  Make Your Spirit talk to me
  Make the Bible clear unto me
  Make me to know You oh Lord.

 4. Create hope of a good future in me
  Take away my hopelessness
  Make me to know true assurance
  Make my faith so strong oh Lord.

 5. Give me victory over temptations
  Make the devil flee from me
  Make my fellowship with you sweet
  Make me to be close to You.

 6. Take away my fear and confusion
  Take away my sickness Lord
  Make me to know true healthiness
  Make me whole within without.

 7. Make me to dwell in Your house oh Lord
  Singing and praising Your name
  Fellowshipping with all Your saints
  Make my life very sweet Lord.

 8. Make me to think more of the mansions
  You are building in heaven
  Than anything the world offers
  Make me heaven minded Lord.

YORUBA:

FUN MI NI ALAFIA

Egbe: Fun mi ni alafia
Isegun ati ayo
Fun mi ni aseyori
L’ona gbogbo Oluwa.

 1. Fun mi l’ayo at’alafia
  Le ibanuje mi lo
  Je ki nmo ifokanbale
  Baba fun mi n’isimi.

 2. Baba fun mi ni aseyori
  Bukun ise owo mi
  Ba mi le ijakule lo
  Je k’emi s’aseyege.

 3. Baba fun mi ni ifihan Re
  K’Emi Re ba mi soro
  Tumo Bibeli Re fun mi
  Baba f’ara Re han mi.

 4. Fun mi n’ireti ojo ola
  Le iyemeji mi lo
  Fun mi ni idaniloju
  Mu k’igbagbo mi lera.

 5. Segun idanwo gbogbo fun mi
  Mu mi bori Satani
  Si fa mi sunmo odo Re
  Fun mi n’idapo mimo.

 6. Pa iberu at’iporuru
  Mu aisan mi kuro
  Fun mi ni ilera pipe
  Nipa t’emi at’ara.

 7. Fun mi n’ibugbe n’nu ile Re
  F’orin iyin s’enu mi
  N’idapo ti awon mimo
  F’adun Re kun aye mi.

 8. F’ironu orun kun okan mi
  Ati t’ibugbe l’oke
  K’aye mase gb’okan mi kan
  Fa okan mi s’odo Re.