HYMN – MA JE K’OJU TI MI L’ARIN EGBE MI

MA JE K’OJU TI MI L’ARIN EGBE MI
Composed by Z. A. Ogunsanya Date: 23/11/2017. On my bed.

 1. Ma je k’oju ti mi l’arin egbe mi
  Ma je k’oju ti mi l’arin awujo
  Ma je k’oju ti mi l’onakona Baba
  Baba mi ti mo gb’ojule
  Ma je k’oju ti mi rara.

 2. Ma je k’oju ti mi ninu ile mi
  Ma je k’oju ti mi n’ibi ise mi
  Ma je k’oju ti mi ninu ijo Baba
  Baba mi ti ko le ku na
  Ma je k’oju ti mi rara.

 3. Ma je k’oju ti mi n’irin ajo mi
  Ma je k’oju ti mi l’oju ala mi
  Ma je k’oju ti mi n’ibikibi Baba.
  Baba mi ti un be l’orin
  Ma je k’oju ti mi rara.

 4. Ma je k’oju ti mi l’ojo oni yi
  Ma je k’oju ti mi l’ojo ogbo mi
  Ma je k’oju ti mi n’igbakugba Baba
  Baba mi Abanidaro
  Ma je k’oju ti mi rara.

 5. Ma je k’oju ti mi l’ori ebi mi
  Ma je k’oju ti mi l’ori obi mi
  Ma je k’oju ti mi l’ori ara mi Baba
  Baba mi Awimayehun
  Ma je k’oju ti mi rara.

 6. Ma je k’oju ti mi nipa ti jije
  Ma je k’oju ti mi nipa minu
  Ma je k’oju ti mi nipa ti emi Baba
  Baba mi Atofarati
  Ma je k’oju ti mi rara.

 7. Ma je k’oju ti mi ninu aye yi
  Ma je k’oju ti mi l’eyin aye mi
  Ma je k’oju ti mi l’ayeraye Baba
  Baba mi Eledumare
  Ma je k’oju ti mi rara.