HYMN – IYANU NI O, JESU IYANU NI O O

IYANU NI O, JESU IYANU NI O O
Composed by Z. A. Ogunsanya Date: 22/7/2017.

Egbe: Iyanu ni O o )
Jesu Iyanu ni O o) /2ice.

 1. Iwo t’O da aye, ti O da orun
  Iwo l’O gbamila
  Iyanu ni O, Jesu Iyanu ni O o.

 2. Iwo t’O wa mi ri, nnu ira ese
  Iwo n’ireti mi
  Iyanu ni O, Jesu Iyanu ni O o.

 3. Iwo t’O da gbogbo, erupe ile
  Iwo l’O nbukun mi
  Iyanu ni O, Jesu Iyanu ni O o.

 4. Iwo ti O ti ku, t’O tun jinde
  Iwo l’O wo mi san
  Iyanu ni O, Jesu Iyanu ni O o.

 5. Iwo t’O se t’emi, ni aseyori
  Iwo l’emi yo sin
  Iyanu ni O, Jesu Iyanu ni O o.

 6. Iwo t’O goke lo, si oke orun
  Iwo yo pada wa
  Iyanu ni O, Jesu Iyanu ni O o.

 7. Iwo t’O damisi, di ojo oni
  Iwo l’ayeraye
  Iyanu ni O, Jesu Iyanu ni O o.