HYMN – IYANU L’E SE L’AYE MI, IYANU L’E SE

IYANU L’E SE L’AYE MI, IYANU L’E SE
Composed by Z. A. Ogunsanya Date: 3/11/2017.

 1. Iyanu l’E se l’aye mi, iyanu l’E se /2ice.
  Oba t’O gbamila, Ti O tun wo mi san
  T’O f’okan mi bale
  Iyanu l’E se l’aye mi, iyanu l’E se.

 2. Iyanu l’E se l’aye mi, iyanu l’E se /2ice.
  Oba t’O we mi mo, T’O f’agbara kun mi
  T’O tun segun fun mi
  Iyanu l’E se l’aye mi, iyanu l’E se.

 3. Iyanu l’E se l’aye mi, iyanu l’E se /2ice.
  Oba t’O ngbadura, fun mi l’oke orun
  T’O un ko’le de mi
  Iyanu l’E se l’aye mi, iyanu l’E se.

 4. Iyanu l’E se l’aye mi, iyanu l’E se /2ice.
  Oba t’O damisi, Ti O tun gbemiro
  T’O si fun mi l’ayo
  Iyanu l’E se l’aye mi, iyanu l’E se.

 5. Iyanu l’E se l’aye mi, iyanu l’E se /2ice.
  Oba t’O ntoju mi, T’O un s’amonami
  T’O tun ndurotimi
  Iyanu l’E se l’aye mi, iyanu l’E se.

 6. Iyanu l’E se l’aye mi, iyanu l’E se /2ice.
  Oba t’O sure fun, gbogbo idile mi
  T’O tun ndabo bo wa
  Iyanu l’E se l’aye mi, iyanu l’E se.

 7. Iyanu l’E se l’aye mi, iyanu l’E se /2ice.
  Oba t’O goke lo, Ti Yo tun padawa
  L’ati mu mi rele
  Iyanu l’E se l’aye mi, iyanu l’E se.