HYMN – IWE HEBERU NI, ORI EKERIN

IWE HEBERU NI, ORI EKERIN
Composed by Z. A. Ogunsanya Date: 22/02/2016

 1. Iwe Heberu ni, ori ekerin
  Ese ikejila, l’o so bayi pe.

  Egbe: Oro Olorun o ye (o ye o
  O si l’agbara (agbara)
  O si mu ju ida (ida)
  Oloju meji (oloju meji o).

 2. Bi mo ji l’owuro, ma ka Bibeli
  Ki nto sun l’asale, ma ka Bibeli.

 3. Onigbagbo ranti, p’oro Olorun
  Ni Jesu fi segun, Esu buburu.

 4. Mu Bibeli jade, mu si’gberi re
  T’o ba ka Bibeli, yo sise fun o.

 5. Ka Bibeli ni’le, ka ni’bise re
  Ka ni’rinajo re, ka nigba gbogbo.

 6. Ka Bibeli l’ale, ka ni owuro
  Ka l’oganjo oru, ati ni osan.

 7. Ka s’eti omode, ka fun arugbo
  Ka fun gbogbo ile, ati alaisan.

 8. Emi ni oro yi, iye ni pelu
  Eni to mo’oro na, yo dominira.

 9. Oro yi l’agbara, l’ati wonisan
  Oro yi ngbeniro, o ntu ni ninu.

 10. Oro yi ni’mole, si’pa ona wa
  O tun je’da Emi, l’ati b’Esu ja.

 11. L’opin ohun gbogbo, oro Bibeli
  Ni Olorun yoo lo, lati se’dajo.

 12. Eni t’o nsasaro, ninu Bibeli
  Yo dabi igi ti, a gbin si’pado.

 13. Ko Bibeli s’ori, fi kun okan re
  Maa fi se oro so, maa gba l’adura.

 14. Gboran si Bibeli, si maa wasu re
  Fi ko gbogb’ebi re, at’aladugbo.