IRE T’ANA LARI T’A N WI
Composed by Z. A. Ogunsanya Date: 10/4/2017. In my bathroom, Upon hearing from Bro. Olajide snr., that Nancy Olajide (Olajide Junior’s wife) has been granted American visa, that she had pursued for years.

 1. Ire t’ana lari t’a n wi (ti a n wi)
  Eyi ti E tun se l’oni o (se l’oni o o)
  Enu wa ko le royin re tan, rara rara.

Egbe: A wa dupe o (ope, ye O)
Atof’arati (Oba ogo)
A wa yin O o (Baba Mimo)
Awimayehun, E se, E se a dupe.

 1. Ire t’igbala ni akoko (ni akoko)
  Opo iyanu t’o tun te le (t’o tun te le o)
  Enu wa ko le royin re tan, rara rara.

 2. Nit’imuse awon ileri (‘won ileri)
  Ati idahun adura wa (adura wa o)
  Enu wa ko le royin re tan, rara rara.

 3. Ise iwenumo okan wa (‘mo okan wa)
  Ti ifikun ni Emi Mimo (Emi Mimo o)
  Enu wa ko le royin re tan, rara rara.

 4. Niti abo Re ti ko l’egbe (ti ko l’egbe)
  Alafia Re l’ona gbogbo (l’ona gbogbo o)
  Enu wa ko le royin re tan, rara rara.

 5. Ibukun ati ipese Re (ipese Re)
  Ati opo ore ofe Re (‘re ofe Re o)
  Enu wa ko le royin re tan, rara rara.

 6. Ile ologo t’o lo pese (t’o lo pese)
  Awon ere t’o nduro de wa (nduro de wa o)
  Enu wa ko le royin re tan, rara rara.