HYMN – CHORUSE – MO DUPE, MO DUPE O, MO DUPE

MO DUPE, MO DUPE O, MO DUPE
Composed by Z. A. Ogunsanya Date: 4/1/2018. During fasting and prayer program.

Egbe: Mo dupe, mo dupe o, mo dupe
Mo dupe l’owo Re o Baba mi
Fun ore Re igba gbogbo l’aye mi
Mo dupe l’owo Re o Baba mi.

 1. O gbamila, O si womisan.
  O nf’okan mi bale, O nbukun mi
  O nti mi l’eyin l’ona gbogbo
  Mo dupe l’owo Re o Baba mi.

 2. O f’eje mimo Re we mi mo
  O gbe agbara nla Re wo mi
  O npa Esu l’enu mo fun mi
  Mo dupe l’owo Re o Baba mi.

 3. O nd’abo bo mi l’ona gbogbo
  O npese fun gbogbo aini mi
  Itoju Re fun mi ko l’egbe
  Mo dupe l’owo Re o Baba mi.

 4. Ile ologo t’O lo pese
  Fun gbogbo awon ayanfe Re
  N’ibe l’O nmura mi sile fun
  Mo dupe l’owo Re o Baba mi.