HYMN – BABA T’O SE’GUN FARAO

BABA T’O SE’GUN FARAO
Composed by Z. A. Ogunsanya Date: 5/8/2017. On my bed, 1:30 am.

 1. Baba t’O se’gun farao (iyanu ni O)
  Baba t’O pin okun n’iya (iyanu ni O)
  Baba t’O la ona l’aginju
  Iyanu l’agbara Re Baba
  Iyanu ni O.

Egbe: Iyanu, n’ise Re Oluwa
Iyanu o, n’ise Re o Baba.

 1. Baba t’O se’pese mana (iyanu ni O)
  Baba t’O w’odi Jeriko (iyanu ni O)
  Baba t’O so mara di didun
  Iyanu l’ogbon Re o Baba
  Iyanu ni O.

 2. Baba t’O ngba elese la (iyanu ni O)
  Baba t’O nsoni di mimo (iyanu ni O)
  Baba t’O nfi agbara kun ni
  Iyanu n’igbala Re Baba
  Iyanu ni O.

 3. Baba t’O nmu amukun rin (iyanu ni O)
  Baba t’O nmu odi fo’hun (iyanu ni O)
  Baba t’O nla eti aditi
  Iyanu n’ife Re o Baba
  Iyanu ni O.

 4. Baba t’O nwe adete mo (iyanu ni O)
  Baba t’O nji oku dide (iyanu ni O)
  Baba t’O l’a oju afoju
  Iyanu n’ise Re o Baba
  Iyanu ni O.

 5. Baba t’O ku t’O tun jinde (iyanu ni O)
  Baba t’O goke lo s’orun (iyanu ni O)
  Baba t’O nbebe fun wa l’orun
  Iyanu l’anu Re o Baba
  Iyanu ni O.