ALAYO NI MI, NINU JESU O
Composed by Z. A. Ogunsanya Date: 13/9/2017. The song came as I
was thinking about a sorrow creating problem, that was reported to me the previous night.

Egbe: Alayo ni mi, ninu Jesu o
Alayo ni mi, l’ojo oni o
Alayo ni mi, l’ojo aye mi gbogbo.

 1. Jesu, l’O fun mi l’ayo
  Ayo t’isoro, ko le mu kuro ni
  Ayo yi ko nii, se pelu ipo mi l’aye.

 2. Ayo, ti mo ni l’okan
  Ayo ti aye, ko le r’idi re ni
  Eleruniyin, l’O fun mi l’ayo ti mo ni.

 3. Ayo, yi dara pupo
  Ayo ti aye, ko le f’owo kan ni
  Ayo ti Baba, Omo, ati Emi Mimo.

 4. Ayo, ti mo nsoro re
  Ayo ti ko si, n’ibomiran ma ni
  O yato si idunnu ti awon elese.

 5. Ayo, t’owo le fun ni
  Ayo ti ko ni, ifokanbale ni
  Jesu Oluwa, l’O l’ayo otito l’owo.

 6. Ayo, t’aye le fun ni
  Ayo t’abamo, yo je opin re ni
  Jesu mi nikan, l’Orisun ayo t’o daju.

 7. Ayo, ti Jesu Kristi
  Ayo ti ko ni, igbakeji ma ni
  Ayo t’o t’aye, lo s’ayeraye alayo.