HYMN – ALAAYE L’OLORUN TI MO UN SIN

ALAAYE L’OLORUN TI MO UN SIN
Composed by Z. A. Ogunsanya Date: 29/9/2017.

 1. Alaaye l’Olorun ti mo un sin
  Alaaye ni Jesu t’O gbamila
  Alaaye l’Emi Re ti ngbe ‘nu mi
  Alaaye l’emi pelu yo je.

Egbe: Alaaye (iye Re) Baba ni k’o se mi
Alaaye ti yo ma se’fe Re
Alaaye (l’otito) t’o wa l’enu ise
Ise Re o Baba, Baba l’ojojumo.

 1. Alaaye l’eni t’o k’ese sile
  Alaaye l’eni t’o gba Jesu gbo
  Alaaye l’eni t’o nse’fe Baba
  Alaaye l’emi at’ebi mi.

 2. Alaaye l’o le k’orin s’Oluwa
  Alaaye l’o le kun fun adura
  Alaaye l’o le tele Bibeli
  Alaaye l’emi yo je l’oni.

 3. Alaaye l’o le gb’ogun ti Esu
  Alaaye l’o le kede ‘hinrere
  Alaaye l’o le f’ife Baba han
  Alaaye l’emi yo je titi.

 4. Alaaye ni ko ni b’Esu segbe
  Alaaye ni yo wo’le ologo
  Alaaye ni yo ba Jesu joba
  Alaaye l’emi yo je d’opin.